Zadzwoń do nas +48 690 144 448

regulamin

Rezerwuj

online
[zamknij]

Rezerwuj

online
15 Kwiecień 2024 poniedziałek
16 Kwiecień 2024 wtorek
Sprawdź termin

Regulamin

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji i najmu apartamentów oferowanych przez Horizon Apartments oraz stanowi integralną część zawieranej umowy.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
1) Horizon Apartments – prawna nazwa firmy: Horizon Estate Anna Piksa z siedzibą w Krakowie, kod: 31-031, przy ul. Dietla 109/17, NIP 734-295-35-34, REGON: 361382660,
2) Apartamencie – należy przez to rozumieć konkretny lokal, który Horizon Apartments oddaje do korzystania Klientowi na czas określony w zamian za opłatę za pobyt,
3) Kliencie – należy przez to rozumieć dowolny podmiot (osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną), który zawiera z Horizon Apartments umowę najmu Apartamentu,
4) Gościu – należy przez to rozumieć każdą osobę, która korzysta z Apartamentu: Klienta lub inną osobę przebywającą w Apartamencie za zgodą lub na zaproszenie Klienta,
5) Umowie – należy przez to rozumieć stosunek prawny nawiązany pomiędzy Horizon Apartments a Klientem, na który składają się postanowienia niniejszego Regulaminu, zasady korzystania z Apartamentu opisane na stronach internetowych, na których jest zamieszczona oferta, a także treść konkretnej oferty. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wysłania na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenia rezerwacji.

3. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

4. Regulamin przesyłany jest Klientowi wraz z potwierdzeniem dokonania rezerwacji, dostępny jest do wglądu w każdym Apartamencie i Recepcji Horizon Apartments, można go również pobrać ze strony: www.horioznapartments.pl/regulamin.

5. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w Apartamentach Horizon Apartments, a odpowiedzialność za nie spoczywa na Kliencie wpisanym do karty meldunkowej.

6. Horizon Apartments jest podmiotem świadczącym usługi w zakresie najmu krótko-, średnio- i długoterminowego nieruchomości na cele mieszkaniowe, a także usługi dodatkowe.

§ 2
DOBA HOTELOWA

 

1. Minimalny okres pobytu w Apartamencie wynosi jedną dobę.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 pierwszego dnia zarezerwowanego terminu i trwa do godziny 11:00 dnia ostatniego.

3. Wcześniejsze zameldowanie lub późniejsze wymeldowanie, a także przedłużenie pobytu w Apartamencie na kolejny okres jest możliwe w miarę dostępności Apartamentu i wymaga uprzedniej konsultacji Klienta z obsługą Horizon Apartments.

4. W przypadku samowolnego przedłużenia doby hotelowej przez Klienta, Klient zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości opłaty za pobyt za jedną dobę – za każdą rozpoczętą dobę bezumownego korzystania z Apartamentu.

§ 3
ZAMELDOWANIE I ODBIÓR KLUCZY

 

1. Zameldowanie w Apartamencie odbywa się po okazaniu przez Klienta ważnego dokumentu tożsamości, podpisaniu karty meldunkowej i uregulowaniu pełnej należności za pobyt, za wyjątkiem apartamentów o których mowa w ust. 3 poniżej.

2. Klient może odebrać klucze w Recepcji Horizon Apartments w godzinach od 10:00 do 20:00 lub bezpośrednio w Apartamencie (po uprzednim ustaleniu godziny przyjazdu z obsługą Horizon Apartments).

3. W przypadku zameldowania po godzinie 22:00 Horizon Apartments ma prawo pobrać od Klienta dodatkową opłatę w kwocie 60 zł lub 100 zł (przyjazd po 24:00), płatną gotówką lub kartą płatniczą w chwili zameldowania (względnie z góry przelewem na rachunek bankowy Horizon Apartments).

4. W Apartamentach, w których zamontowane są zamki kodowe, Klient może zameldować się samodzielnie.
Warunkiem samodzielnego zameldowania Klienta w Apartamencie jest:
uiszczenie całej opłaty za pobyt wraz z wymaganym depozytem o którym mowa wyżej w § 4 ust. 7 (pobranie z karty płatniczej Klienta bądź zaksięgowanie wszystkich opłat na rachunku bankowym Horizon Apartments),
– przesłanie na adres mailowy booking@horzionapartmenrs.pl czytelnego skanu/zdjęcia ważnego dokumentu tożsamości najpóźniej w dniu przyjazdu do godziny 19:00 (i nie później niż na 3 godziny przed planowanym zameldowaniem).
Po spełnieniu powyższych warunków, Klient otrzyma kod dostępu do Apartamentu SMS-em lub/i e-mailem. Niedopełnienie przez Klienta któregokolwiek z powyższych obowiązków w terminie skutkuje:
a) koniecznością zameldowania się w przez Klienta w Recepcji Horizon Apartments (Klient obowiązany jest uzupełnić brakujące wpłaty i okazać ważny dokument)
lub
b) anulowaniem rezerwacji (Horizon Apartments zwraca w takim przypadku Klientowi wpłacone przez niego kwoty, po potrąceniu kosztów przelewu oraz innych opłat niezależnych od Horizon Apartments oraz po potrąceniu 30% zaliczki)

§ 4
WYMELDOWANIE I ZDANIE KLUCZY

 

1. W przypadku Apartamentów niewyposażonych w zamki kodowe, po zakończonym pobycie odbiór kluczy od Klienta następuje w Recepcji Horizon Apartments w godzinach od 10:00 do 11:00.

2. Klienci, którzy wymeldowują się poza godzinami pracy Recepcji zobligowani są do podania godziny wyjazdu telefonicznie lub emailem w dniu poprzedzającym wyjazd, w godzinach pracy Recepcji, tj. od 10:00 do 20:00 i uzgodnienia sposobu przekazaniu kluczy z obsługą Horizon Apartments.

3. W razie zgubienia kluczy Klient zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 150 zł.

§ 5
ZASADY KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

 

1. W trakcie pobytu Klient zobowiązany jest do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymywania go w takim stanie technicznym i wizualnym, jaki zastał podczas zameldowania.

2. Liczba osób korzystających z Apartamentu nie może być większa od liczby osób uwzględnionej przy dokonywaniu rezerwacji przez Klienta. Horizon Apartments zastrzega sobie prawo odmowy przekazania Apartamentu większej liczbie osób a także naliczenia opłaty w wysokości 100 zł za dobę za każdą dodatkową osobę.

3. Pobyt dzieci do lat 3 jest bezpłatny, jeśli śpią na dostępnych łóżkach. Łóżeczka dziecięce wraz z pościelą są dostępne za dopłatą.

4. Pobyt zwierząt wymaga zgody Horizon Apartments.

5. We wszystkich Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Naruszenie tego zakazu skutkuje zatrzymaniem wpłaconego depozytu i/lub poniesieniem przez Klienta kosztów dearomatyzacji w kwocie od 400 zł.

6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00 rano.

7. Organizowanie imprez towarzyskich jest stanowczo zabronione. Klient zobowiązany jest do poszanowania reguł dobrego sąsiedztwa oraz ponosi odpowiedzialność za zachowanie wszystkich swoich Gości.

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTÓW

 

1. Opuszczając apartament Klient jest zobowiązany każdorazowo zamknąć okna i drzwi wejściowe na klucz oraz wyłączyć klimatyzację.

2. Wszelkie usterki, uszkodzenia oraz inne niedogodności Klient zobowiązany jest zgłosić telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Recepcji lub niezwłocznie pod alarmowy nr tel. 690 144 448, jeśli sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji.

3. Klient zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Horizon Apartments umyślnie lub z powodu rażącego zaniedbania, w szczególności szkód w substancji Apartamentu bądź w częściach wspólnych nieruchomości Horizon Apartments. Dotyczy to także wszelkich zniszczeń i zabrudzeń tak samego Apartamentu jak i elementów jego wyposażenia (min. pościel, ręczniki, sofy, fotele, dywany) wykraczających ponad normę wynikającą ze zwykłego użytkowania.

4. W razie rażącego naruszenia Regulaminu przez Klienta, Horizon Apartments zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, a Klientowi nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystany czas pobytu.

5. Przed wyjazdem Klient ma obowiązek sprawdzenia, czy w apartamencie nie pozostały należące do niego przedmioty. Horizon Apartments nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą z tego tytułu. Przedmioty pozostawione w Apartamencie po wymeldowaniu będą przechowywane przez okres 30 dni i mogą zostać przesłane pod wskazany adres na koszt Klienta.

§ 7
DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie procesu rezerwacji w Horizon Apartments jest Anna Piksa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Horizon Estate Anna Piksa z siedzibą przy ul. Dietla 109/17, 31-031 Kraków, NIP 734-295-35-34, REGON: 361382660.

2. Dokonując rezerwacji Apartamentu Klient wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych przez Horizon Apartments, do celów realizacji rezerwacji, meldunkowych i marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). Klient w każdym momencie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji bądź usunięcia.

3. Klient został poinformowany, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych, jeżeli taką zgodę wyraził.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy regulamin – sporządzony w języku polskim – jest jedyną oficjalnie obowiązującą wersją dokumentu i jako jedyny stanowi część zawieranej umowy najmu apartamentów. Tłumaczenie regulaminu na język angielski ma wyłącznie charakter informacyjny, którego celem jest ułatwienie Klientowi zagranicznemu poznanie warunków rezerwacji oraz zasad oddania Apartamentów do korzystania przez Klientów.

2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

3. Spory rozstrzygał będzie sąd w Krakowie, właściwy miejscowo dla Horizon Apartments.